Ni-no-te, Katate-ryote-tori  (Okt. 2015)

zurück zu
Techniken