Taido-Schwerttechnik Shomenuchi Shihonage   (Aug. 2015)


Taido-Schwerttechnik Shomenuchi Shihonage   (Aug. 2014)

zurück zu
Techniken