Taido-Technik   Ichi-no-te / Ni-no-te     Aug. 2023
   -  Eingang bei verschiedenen Angriffsformen

zurück zu
Techniken