Koi-no-te - Ai-no-te - Ikkōshin            Juni 2013

Koi-no-te  -  Ai-no-te -  Ikkōshin    Bewegungsübungen / Basis für das Technikverständnis

zurück zu 
Techniken