Taido-Technik Kotegaeshi, Chudan-Tsuki     Aug. 2020

zurück zu 
Techniken