Taido-Technik Kotegaeshi, Chudan-Tsuki u.a.

Okt. 2021  - Angriff Shomenuchi

Okt. 2021  - Angriff Chudan-tsuki


Aug. 2020

zurück zu 
Techniken