Taido-Technik Shihonage, Katatori-men-uchi    Aug. 2019

zurück zu
Techniken