Taido-Technik Tenchi-nage, Gyakuhanmi     (Juni 2017)


Taido-Technik Tenchi-nage, Ryotetori    (Juni 2017)

zurück zu
Techniken